Selvbetjening

 • Arbejde / Ledighed

  • Borger

   • DP 202H - Ressourceforløbsydelse - Refusion under jobafklaringsforløb

    Ressourceforløbsydelse - Refusion under jobafklaringsforløb

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om befordringsgodtgørelse

    Her kan du søge om befordringsgodtgørelse, når du deltager i virksomhedspraktik, er ansat med løntilskud, går på en ungdomsuddannelse m.m. Dog ikke hvis du er ansat med løntilskud hos private.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om ledighedsydelse

    Når du er godkendt til fleksjob, har du ret til ledighedsydelse, indtil du ansættes i fleksjob.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om ledighedsydelse ved ferieafholdelse (lov om aktiv socialpolitik § 74e)

    Blanketten anvendes ved ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse efter lov om aktiv socialpolitik § 74e. Ansøgning om ledighedsydelse skal ske inden afholdelse af ferien.

    Gå til selvbetjening
   • Oplysningsskema (sygemeldt modtager af ledighedsydelse)

    Blanketten udfyldes af sygemeldte modtager af ledighedsydelsen og sendes online til kommunen.

    Gå til selvbetjening
   • 1048

    Kontanthjælp

    • Ansøg om kontanthjælp

     Her kan du ansøge om kontanthjælp, hvis du er under 30 år og har en uddannelse.

     Gå til selvbetjening
    • Ansøg om kontanthjælp, 30+ år

     Her kan du ansøge om kontanthjælp, hvis du er 30 år eller derover.

     Gå til selvbetjening
    • Ansøg om uddannelseshjælp

     Ansøg om uddannelseshjælp, hvis du er under 30 år og ikke har en uddannelse.

     Gå til selvbetjening
   • Sygmeldt

    • Mit sygefravær

     Her kan du ansøge om sygedagpenge og udfylde et såkaldt oplysningsskema til brug for kommunens behandling af din sygefraværssag.

     Gå til selvbetjening
    • DP 207 A Lønmodtagers erklæring om sygedagpenge

     Blanketten er lønmodtagers erklæring om sygedagpenge, når lønmodtager kun delvist eller slet ikke har modtaget sygedagpenge, som denne mener sig berettiget til.

     Gå til selvbetjening
    • DP 211 Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom

     Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom efter sygedagpengelovens § 56.

     Gå til selvbetjening
    • DP 212 Erklæring om raskmelding

     Blanketten bruges af lønmodtagere, a-kassemedlemmer og selvstændige til at raskmelde sig i forbindelse med sygefravær, hvor der har været udbetalt dagpenge og/eller refusion fra kommunen.

     Gå til selvbetjening
   • Ansøg om enkeltydelse

    Du kan ansøge om økonomiske tilskud til en række udgifter.

    Gå til selvbetjening
  • Virksomhed

   • Egen- og revisorerklæring

    Egen- og revisorerklæring for modtagere af fleksydelse, der driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse efter bekendtgørelse om fleksydelse, § 42.

    Gå til selvbetjening
   • Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud

    Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud - Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 12 (§§ 51-67) eller kapitel 13 eller integrationslovens § 23c.

    Gå til selvbetjening
   • Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling

    Virksomheden bedes besvare spørgsmålene på blanketten for at lette jobcenterets behandling af anmodningen, jf. retssikkerhedslovens § 11, stk. 1.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøgning om tilskud til voksenlærling

    Virksomheder, der har indgået en uddannelsesaftale med voksne, kan søge tilskud til lønnen, hvis ansættelsen sker inden for et område, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. Personen skal være over 25 år og må som udgangspunkt ikke have en uddannelse i forvejen, men der er dog undtagelser.

    Gå til selvbetjening
   • Anmod om bevilling af tilskud til mentorfunktion

    Ansøgning udfyldes af virksomheden eller uddannelsesinstitutionen.

    Gå til selvbetjening
   • Anmodning om udbetaling af tilskud til mentorfunktion

    Anmodningen anvendes i forbindelse med, at en virksomhed/uddannelsesinstitution søger om udbetaling af tilskud til en mentorfunktion.

    Gå til selvbetjening
   • DP 206 A Arbejdsgivers erklæring om sygedagpenge

    Denne indberetning anvendes, når arbejdsgiver skal sende erklæring om sygedagpenge.

    Gå til selvbetjening
   • DP 213 - Sygedagpenge, ansøgning om aftale for selvstændig erhvervsdrivende (§ 58a)

    Virksomheden anvender indberetningen, når de vil ansøge om aftale og sygedagpenge for selvstændige erhvervsdrivende.

    Gå til selvbetjening
   • Sygedagpengeforsikring til selvstændige

    Denne indberetning bruges af selvstændige ved tilmelding til sygedagpengeforsikring.

    Gå til selvbetjening
 • Bolig / Byggeri

  • Byggeri

   • Ansøg om Byggetilladelse

    Byggeansøgninger skal sendes digitalt via Byg og Miljø's landsdækkende ansøgningsportal.

    Gå til selvbetjening
  • Ejendomsoplysninger

   • Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

    Her kan du ansøge om lån til betaling af ejendomsskatter og tilslutningsudgifter til fx tilslutning til fjernvarme, kloakanlæg eller lignende, hvor der er tilslutningspligt.

    Gå til selvbetjening
  • Ældre - og handicap/plejeboliger

   • Ældrebolig/plejebolig ansøg om ophold

    Her kan du ansøge om plejebolig/ældrebolig.

    Gå til selvbetjening
 • Familie / Børn

  • Børnepasning

   • Ansøg om tilskud til privat pasningsordning

    Privat pasning er en alternativ mulighed for forældre til at vælge anden pasning end kommunale dagtilbud.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om økonomisk friplads i dagtilbud

    Her kan du ansøge om økonomisk friplads i pasningstilbud (daginstitution/dagpleje/SFO).

    Gå til selvbetjening
   • Ansøgning om tilskud til privat børnepasning - pdf

    Her kan finde en blanket, som du kan bruge, når du skal ansøge om tilskud til privat børnepasning.

    Gå til selvbetjening
   • Digital pladsanvisning

    Med den digitale pladsanvisning kan du bl.a. opskrive og udmelde dit barn fra kommunale dagtilbud.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøgning om tilskud til pasning af egne børn

    Her finder du en blanket, som du kan bruge, når du skal ansøge om tilskud til pasning af egne børn.

    Gå til selvbetjening
  • Udsatte børn og unge

   • Underret om børn og unge

    Udsatte familier og børn kan få hjælp af kommunen, fx til anbringelse uden for hjemmet. Har du mistanke om vold og børn der mistrives, skal du underrette kommunen.

    Gå til selvbetjening
  • Ægteskab

   • Ægteskabserklæring

    Hvis du vil giftes, skal både du og din partner udfylde en ægteskabserklæring, så kommunen kan undersøge, om I opfylder betingelserne for ægteskab.

    Gå til selvbetjening
   • Omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab

    Hvis du vil omdanne registreret partnerskab til ægteskab, skal du/I udfylde en blanket.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøgning om tilladelse til at indgå ægteskab (personer under 18 år)

    Her kan personer under 18 år ansøge om tilladelse til at indgå ægteskab.

    Gå til selvbetjening
 • Kultur / Fritid

  • Foreninger

   • Ansøg om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

    Her kan du søge tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningsloven.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

    Her kan du søge om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøgning om benyttelse af kommunale lokaler/anlæg

    Her kan du søge om benyttelse af kommunale lokaler/anlæg. Der skal udfyldes et skema for hver skole/institution.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om børneattest

    Børneattesten udleveres til offentlige myndigheder, private virksomheder, idrætsforeninger og andre institutioner, der har ansatte, som beskæftiger sig med børn under 15 år.

    Gå til selvbetjening
   • Erklæring om indhentelse af børneattest

    Her kan du hente, udfylde og sende en erklæring om indhentelse af børneattest. Erklæringen afgives én gang årligt af den tegningsberettigede for foreningen.

    Gå til selvbetjening
   • Godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven

    Her kan du søge om godkendelse som folkeoplysende forening.

    Gå til selvbetjening
   • Afregning vedr. tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

   • Opgørelse over deltagere fra anden kommune

    Denne blanket skal udfyldes, udskrives og sendes til kommunen.

    Gå til selvbetjening
 • Miljø / Energi

  • Forurening, natur og spildevand

   • Skema for afmelding og anmeldelse af olietanke

    Ansøgningen indsendes til den kommune, hvor olietanken befinder sig eller skal etableres. Ansøgningen udfyldes af ejendommens ejer eller af den ansvarlige for olietankens sløjfning eller etablering.

    Gå til selvbetjening
  • Jordvarmeanlæg

   Her kan du søge om at etablere, sløjfe eller ændre dit jordvarmeanlæg.

   Gå til selvbetjening
  • Landbrug og dyrehold

   • Beholderkontrol

    Her finder du blanket til anmodning om 5- eller 10-årsbeholderkontrol. Hvis du ønsker at tage beholderen ud af drift, udfyldes erklæring om dette.

    Gå til selvbetjening
   • Erklæring om at beholder tages ud af drift

    Udfyld denne blanket hvis kontrol ikke ønskes, fordi beholderen tages ud af drift. Hvis kontrol ønskes gennemført, udfyldes blanketten '10 års kontrol: Anmodning om beholderkontrol'.

    Gå til selvbetjening
   • Anmeld etablering, udvidelse eller ændring af dyrehold, landbrugsbyggeri m.m.

    Blanketten udfyldes ved byggeanmeldelse i landzone.

    Gå til selvbetjening
   • Anmeldelse af skift i dyretype

    Er du fritidslandmand kan du her anmelde skift af dyretype.

    Gå til selvbetjening
  • Rottebekæmpelse

   • Indsend rotteanmeldelse

    Her kan du indsende anmeldelse om rotter til Jammerbugt Kommune.

    Gå til selvbetjening
  • Affald

   • Se din affaldsordning og tømmedag

    Her kan du se, hvilken affaldsordning du har og hvornår affaldet tømmes.

    Gå til selvbetjening
   • Anmeld manglende tømning

    Her kan du fortælle os, hvis dagrenovation, genbrug eller storskrald ikke er blevet hentet.

    Gå til selvbetjening
   • Bestil afhentning af storskrald

    Her kan du bestille afhentning af storskrald. Du kan få hentet storskrald ved din bopæl op til fire gange om året. For sommerhuse er der egenbetaling på 200 kr. og der kan afhentes fra 1. marts til 31. oktober.

    Gå til selvbetjening
   • Skift affaldsordning og beholderstørrelse

    Her kan du se ændre din affaldsordning og vælge nye beholderstørrelse til dagrenovationen.

    Gå til selvbetjening
   • Bestilling af kompostbeholder og ekstra tømning af dagrenovation

    Her kan du bestille kompostbeholder og ekstra tømning.

    Gå til selvbetjening
   • Affald

    Det meste affald bliver hentet, men du er selv ansvarlig for at sortere det og bruge affaldsordningerne og genbrugsstationerne.

    Gå til selvbetjening
  • Vand

   • Indberet vandmængder og pejlinger

    Benyt denne selvbetjeningsløsning, når du skal indberette vandmængder og pejlinger. Dette gælder for vandværker, markvandere og ejere af andre erhvervsanlæg.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøgning om etablering, ændring eller oprensning af sø

    Her kan du ansøge om etablering, ændring eller oprensning af sø.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøgning om nedsivningsanlæg

    Her kan du ansøge om nedsivningsanlæg.

    Gå til selvbetjening
  • Vandløb og søer

   • Ansøgningsskema til vandløb

    Benyt denne selvbetjeningsløsning, når du skal ansøge om vandløbsreguleringer, som overkørsler, rørlægninger og andre ændringer der vedrører vandløb og grøfter.

    Gå til selvbetjening
  • Klage vedr. miljø

   • Klageskema vedr. miljøforhold

    Klageskemaet giver dig mulighed for at rette henvendelse til kommunen om forhold, som du mener er ulovligt, eller som er til gene eller ulempe for dig.

    Gå til selvbetjening
 • Pension / Ældre

  • ATP

   • Forespørgsel om ATP-bidrag

    Blanketten anvendes til at forespørge ATP om indbetalte ATP-bidrag i forbindelse med ansøgning om delpension.

    Gå til selvbetjening
 • Samfund / Borger

  • Borgers indberetning til kommunen

   • Anmeld socialt bedrageri til kommunen

    Hvis du har mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du anmelde det til kommunen her.

    Gå til selvbetjening
  • Frivilligt socialt arbejde

   • Ansøg om §18-tilskud

    §18-midler til frivilligt socialt arbejde i Jammerbugt Kommune.

    Gå til selvbetjening
  • Politik og valg

   • Ansøg om støtte til politisk arbejde

    Ansøg om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven.

    Gå til selvbetjening
  • Retsvæsen

   • Nævning og domsmand

    Hvis du er borger i Jammerbugt Kommune, og opfylder de angivne betingelser, har du mulighed for at søge om optagelse på Jammerbugt Kommunes grundliste.

    Gå til selvbetjening
 • Skat / Økonomi

  • Skat

   • Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

    Anvendes af boligejere, som ønsker at søge om at få lån fra kommunen til at betale ejendomsskatter.

    Gå til selvbetjening
 • Skole / Uddannelse

  • Folkeskole

   • Indskrivning til skole

    Når dit barn skal skrives ind i skole, kan du benytte denne selvbetjeningsløsning.

    Gå til selvbetjening
 • Sundhed / Sygdom

  • Hjælp ved sygdom, handicap eller alderdom

   • Ansøgning om fribefordring vedr. hjælpemidler

    Med denne løsning kan du søge om fribefordring vedr. hjælpemidler

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om fribefordring til praktiserende læge/speciallæge

    Med denne løsning kan du søge om fribefordring til læge og speciallæge.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om hjælpemiddel / forbrugsgode / boligindretning

    Blanketten udfyldes ved ansøgning om hjælpemidler og støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter lov om social service §§ 112/113/116.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven § 42

    Her kan du søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven § 42.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om tilskud til merudgifter for børn og unge - Serviceloven § 41

    Her kan du søge om tilskud til merudgifter til børn og unge.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøg om tilskud til merudgifter for voksne - Serviceloven § 100

    Her kan du søge om tilskud til merudgifter for voksne.

    Gå til selvbetjening
   • Ansøgningsskema til optagelse i Flexhandicap

    Med denne løsning kan du ansøge om optagelse i flexhandicap.

    Gå til selvbetjening
 • Trafik / Veje

 • Virksomhed / Erhverv

  • Adresseforespørgsel - virksomheder

   Ansøg på virk.dk

   Gå til selvbetjening
  • Erklæringer

   Erklæring fra tandtekniker/tandlæge, optiker, fodplejer/fodterapeut.

  • Gravetilladelse - virksomheder

   Ansøg på virk.dk

   Gå til selvbetjening
  • Renovation og affald - virksomheder

Se her...

Kommuneplan21 er i offentlig høring

Fra 3. september - 29. oktober 2021

Kommunalvalg 2021

Corona - Få overblik over situationen

Læs om vaccination, nedlukninger osv.

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne

Den Digitale Hotline 7020 0000

Anmeld rotter